Raspored informacija u CV-ju

Većina ljudi na pisanje CV-ja gleda kao na obavezu jer je dobro poznato da se CV mora sastaviti kako bi uopšte konkurisali za posao. Iako je većina informacija u CV-ju fokusirana na vaše obrazovanje i poslove koje ste obavljali, ne treba izjednačiti CV sa biografijom, životnom pričom ili određenim vidom samoizražavanja. Da biste napisali dobar CV koji će privući pažnju poslodavca, morate ga pisati s namerom da zainteresujete onoga ko će vaš CV pročitati.

Osnovni delovi svakog CV-ja su lični podaci, obrazovanje i radno iskustvo, dok raspored informacija u CV-ju zavisi ponajviše od toga šta želite da istaknete.

Ukoliko imate preko 5 godina radnog iskustva u određenom polju u okviru kog se prijavljujete za posao, radno iskustvo navedite pre obrazovanja. Ako imate manje od 5 godina radnog iskustva u datoj oblasti ili ste tek završili školovanje i nemate mnogo radnog iskustva, obrazovanje navedite pre radnog iskustva. Studenti ili oni koji su tek diplomirali i nemaju radno iskustvo, odeljak o obrazovanju treba da koriste kao centralni deo CV-ja, ističući svoja akademska dostignuća, vannastavne aktivnosti, posebne projekte u kojima su učestvovali, kao i pojedinačne kurseve koje su pohađali, a koji su relevantni za posao za koji konkurišu.

Posebni odeljci u okviru CV-ja:

LIČNI PODACI – U ovom odeljku nalaze se vaše ime i prezime, mesto i godina rođenja, adresa stanovanja, brojevi telefona i e-mail adresa.

RADNO ISKUSTVO – Poslove treba navesti hronološki, od poslednjeg prema prvom. Što se tiče navođenja detalja u vezi sa prethodnim poslovima, fokusirajte se na najskorije, kao i one koji su najrelevantniji za posao za koji se prijavljujete. Navedite poslodavca, delatnost poslodavca, period u kojem ste bili zaposleni, radno mesto i specifične odgovornosti. U ovom odeljku pomenite i različite prakse i volontiranja, odnosno iskustva stečena tim putem, a koja su relevantna za poziciju na koju konkurišete.

OBRAZOVANJE – Hronološki raspored, od poslednjeg ka prvom, odnosi se i na obrazovanje. Prvo navedite sve stepene obrazovanja koje ste stekli, kao i specijalizacije (osnovna škola se može izostaviti jer je obavezna za sve), a zatim različite kurseve i radionice koje ste pohađali, ali samo ako su relevantni za posao za koji konkurišete.

SEKUNDARNI DELOVI CV-JA – Ovaj deo CV-ja obuhvata sve ono što će vas što bolje predstaviti kod potencijalnog poslodavca. Ovaj odeljak podrzumeva i navođenje različitih veština koje ste stekli kroz formalno ili neformalno obrazovanje, kao što su poznavanje stranih jezika, rad na računaru, veštine pregovaranja, prezentovanja, rada u timu ili liderske sposobnosti. Fokusirajte se samo na one veštine za koje smatrate da bi poslodavca impresionirale kako bi izbegli bespotrebno nagomilavanje informacija.